Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatelem e-shopu www.nezmari.cz je společnost JIM-ART s.r.o., České Budějovice 2, Branišovská 949/42, PSČ 370 05, IČO 26037351, DIČ CZ26037351.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi vámi jako kupujícím a námi jako prodávajícím. Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím pro vás stávají právně závaznými.

Zboží prodávané kupujícím prostřednictvím e-shopu představuje zvukový nebo zvukově obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla, chráněného podle autorského zákona a jiných předpisů na ochranu duševního vlastnictví.

Kupující je oprávněn zboží užít výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn dílo ani jejich část kopírovat nad rámec své osobní potřeby. Kupující není oprávněn využívat zboží ani jejich část k získání hospodářského prospěchu ani k podnikání (bez další licence).

Kupující není oprávněn dílo ani jeho část jakkoli měnit a upravovat, ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití pro osobní potřebu.

Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením autorského zákona.

Registrace a ochrana osobních údajů

Kupující má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Registrací a nákupem vyslovuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Prodávající se zavazuje využívat osobní údaje výlučně k zaslání objednaného zboží a zaručuje jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám. Osobní údaje kupujícího budou vedeny v databázi uživatelů po dobu, pokud bude veden jeho uživatelský účet a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností.

Kupující může souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně, zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu prodávajícího.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na prodávajícího na emailu koncert@nezmari.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

K uzavření smlouvy o poskytnutí služby dojde odesláním objednávky vybraného zboží (kliknutím na potvrzovací tlačítko „Objednat“). Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky e-mailem spolu s platebními údaji. Po provedení úhrady ceny za službu doručí poskytovatel uživateli zboží bez zbytečného odkladu.

Kupující souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasí s dodáním zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Možnost odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a následující občanského zákoníku tímto není dotčena.

Uzavření kupní smlouvy a dodání zboží

Tyto podmínky tvoří součást smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícími. Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, vrácení a výměna zboží a další informace pro spotřebitele

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odepřít vrácení kupní ceny do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.

Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje kupní smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny.

Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz.

Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad o zaplacení na základě žádosti kupujícího.

Reklamační řád

Prodávající poskytuje na své zboží zákonnou záruku v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavené potvrzení o zakoupení zboží.

Vyskytne-li se v době trvání záruky na zboží vada, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatnou výměnu zboží. Není-li možné dodat náhradní zboží, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád apod.), opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním apod.

Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího písemně. Dopravu reklamovaného zboží hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů dopravy reklamovaného zboží.

Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od podání reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e-mailem informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě).

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a všechny smlouvy podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem.

Kupní smlouva není vyhotovována v písemné formě, proto se doporučuje spotřebiteli uchovat uzavřenou kupní smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto podmínky.

Originál podmínek je uložen v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nahlédnout do originálu podmínek a pořídit si jejich opis. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího zašle prodávající opis podmínek kupujícímu v elektronické podobě.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018.